Blog

Blog

Pracodawca nie wypłacił mi należnego wynagrodzenia za pracę – jakie kroki prawne podjąć, aby wypłacił mi wynagrodzenie?

29 lut 2016

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy w stosunku do pracownika jest terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia (co wynika z art. 94 pkt 5) Kodeksu pracy). Co zatem zrobić w sytuacji, w której pracodawca nie wypełnia tego obowiązku?

W celu uzyskania od pracodawcy należnego wynagrodzenia, pracownik może przede wszystkim skorzystać z tradycyjnej drogi, tj. może wystąpić na drogę postępowania sądowego, a zatem wnieść pozew o zapłatę przeciwko pracodawcy. Postepowanie przed sądem pracy o wypłatę zaległego wynagrodzenia jest dla pracownika o tyle korzystne, że pracownik zwolniony jest z obowiązku uiszczania opłaty od pozwu w tych sprawach, z tym zastrzeżeniem, że takie zwolnienie przysługuje tylko wtedy, gdy dochodzona kwota nie przekracza 50.000 zł (co wynika z art. 96 ust. 1 pkt 4)  w związku z art. 35 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Jeżeli dochodzona pozwem kwota przekracza tę wartość, pracownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty stosunkowej (tj. określonej przepisami wartości procentowej od dochodzonego wynagrodzenia). Poza opisaną powyżej sytuacją w sprawach z zakresu prawa pracy od pracownika pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 zł tylko od: apelacji, zażalenia, kasacji i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Skorzystanie przez pracownika z postępowania przed sądem pracy ograniczone jest do spraw wynikających ze stosunku pracy, a zatem najczęściej z umowy o pracę. Nie dotyczy roszczeń wynikających z umów zlecenia, czy też umów o dzieło, chyba że pracownik faktycznie świadczył stosunek pracy, wtedy pracownik może domagać się również sądownego ustalenia istnienia stosunku pracy.

Na koniec wspomnieć należy, że w przypadku niewypłacalności pracodawcy, pracownik może skorzystać z ochrony przewidzianej w ustawie o ochronie w razie niewypłacalności pracodawcy z dnia 13 lipca 2006 r.