Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Działająca we Wrocławiu kancelaria prawna specjalizując się w prawie rodzinnym, zajmuje się, m.in. kwestią podziału majątku po rozwodzie. Samo rozejście się małżonków jest trudnym czasem i przeżyciem dla obu stron. Nie mniejsze emocje często budzi również kwestia rozdzielenia dotychczasowej wspólnoty majątkowej. Oznacza to, że każda ze stron otrzymuje na własność określone ruchomości i nieruchomości. A odbyć się to może w różny sposób.

Podział majątku – Czynności pozasądowe

Alternatywą dla sądowego podziału majątku po rozwodzie jest skorzystanie z opcji zawarcia umowy pomiędzy byłymi małżonkami. Innym rozwiązaniem jest podział majątku u notariusza. Aby jednak w obu tych przypadkach doszło do tego, pomiędzy oboma stronami nie mogą występować kwestie sporne – wcześniej ustalają, jak chcą podzielić swój majątek. W obu przypadkach przydać się może wsparcie adwokata rozwodowego, który będzie czuwał nad merytorycznym przebiegiem rozmów. Pisemna umowa pomiędzy małżonkami może dotyczyć tylko ruchomości. Gdy w grę wchodzą nieruchomości – wówczas niezbędne będzie podpisanie aktu notarialnego.

Są to o tyle dobre rozwiązania, że pozwalają w znacznie krótszym czasie podzielić wspólność majątkową oraz zminimalizować związane z tymi czynnościami koszty.

Podział majątku – Czynności sądowe

Jeśli jednak małżonkowie nie są w stanie porozumieć się w kwestiach związanych z rozdzieleniem majątku, pozostaje już tylko droga sądowa. W tym przypadku podział majątku może zostać dokonany:

 • w wyroku orzekającym rozwód – konieczny jest w tym przypadku wniosek co najmniej jednego z małżonków,
 • w osobnym postępowaniu sądowym – wniosek do sądu kierują byli małżonkowie, wtedy gdy są zgodni co do podzielenia majątku,
 • w osobnym postępowaniu sądowym – w przypadku, gdy małżonkowie nie są zgodni co do podziału, ma miejsce spór w zakresie jego składników lub pojawiło się żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku.

W każdym z tych przypadków warto wesprzeć się adwokatem od prawa rodzinnego.

Dokumenty

W kancelarii prawnej we Wrocławiu pomagamy klientom przygotować, m.in.:

 • wniosek do sądu o podział majątku wspólnego,
 • odwołanie od wyroku sądu ww. sprawie,
 • ugodę pomiędzy małżonkami w sprawie podziału majątku.

Podział majątku – Pomoc adwokata przy podziale majątku

Kwestie związane z podziałem majątku często budzą wielkie emocje u rozstających się małżonków. Rolą adwokata jest zabezpieczenie interesu klienta, a wykorzystuje do tego swoją znajomość przepisów prawa (przydatną zwłaszcza w sądzie) oraz doświadczenie.

Może on także zaproponować stronom podział majątku w drodze umowy czy aktu notarialnego.

Poza udzieleniem porad prawnych oraz przygotowaniu niezbędnych pism adwokat jest w stanie bezstronnie i racjonalnie ocenić, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla klienta.

Przykłady najczęstszych spraw

Nasza kancelaria prawna najczęściej zajmuje się pomocą w takich sprawach, jak:

 • polubowny podział majątku,
 • sądowy podział majątku,
 • porady prawne w zakresie podzielenia majątku wspólnego – sposobów i czynności z tym związanych.

Co stanowi wspólny majątek

Małżeńska wspólność majątkowa nie musi być stałym elementem – może być w każdej chwili rozszerzona, ograniczona lub wyłączona przez rozdzielność majątkową. W skład majątku wspólnego wchodzą:

 • pobrane wynagrodzenia za pracę,
 • dochody każdego małżonka, jakie uzyskuje z innej działalności zarobkowej,
 • dochody, które pochodzą z majątku wspólnego i osobistego każdego z małżonków,
 • środki, które małżonkowie mają zgromadzone na rachunku funduszu emerytalnego (otwartego lub pracowniczego),
 • przedmioty zwykłego urządzenia domowego,
 • kwoty składek zapisane na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wspólne prawa majątkowe obejmować mogą np. akcje lub udziały w spółce, użytkowanie wieczyste, hipotekę, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i służebność.

Kiedy można domagać się podziału majątku wspólnego

Dopiero kiedy ustanie wspólność majątkowa, małżonkowie mogą domagać się jej podziału. Taka sytuacja może mieć miejsce:

 • po rozwodzie,
 • po ogłoszeniu separacji,
 • w wyniku unieważnienia małżeństwa,
 • w wyniku śmierci jednego lub dwojga małżonków,
 • po ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków,
 • na podstawie orzeczenia ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków,
 • po ustanowieniu rozdzielności majątkowej przez sąd.

Określony podział majątku

Wspólny majątek może zostać podzielony w różny sposób:

 • w wyniku sądowego postępowania nieprocesowego,
 • na podstawie wyroku orzekającego rozwód,
 • w wyroku orzekającym separację,
 • na podstawie umowy zawartej między małżonkami.

Podział majątku – Podział majątku w sądzie

W postępowaniu o podział majątku sąd może:

 • podzielić majątek wspólny na dwie równe części,
 • ustalić nierówne udziały małżonków w tym majątku.

Oprócz tego ma prawo wyliczyć, jakie wydatki i nakłady zostały poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie.

Sądowy podział majątku wspólnego może polegać na:

 • fizycznym przydzieleniu konkretnych składników majątku byłym małżonkom,
 • określeniu wysokości dopłat, jeżeli istnieje różnica wartości składników majątku,
 • przyznaniu jednemu małżonkowi majątku i spłacie w związku z tym drugiego,
 • sprzedaży przedmiotów, które należą do majątku wspólnego i podzielenia uzyskanej kwoty między byłych małżonków w sposób proporcjonalny do wielkości udziałów w majątku wspólnym.

Umowy stron przy podziale majątku

Najlepszym rozwiązaniem dla byłych małżonków jest podział majątku na podstawie umowy stron. Dzięki temu wariantowi minimalizuje się konflikty, a także oszczędza czas oraz ogranicza koszty sądowe. Zgodne oświadczenie woli obu stron jest wówczas warunkiem koniecznym. Przygotowanie odpowiedniej umowy najlepiej powierzyć adwokatowi rozwodowemu, znającemu wymogi formalne, gdyż powinna ona uwzględniać obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Może ona obejmować tylko części majątku wspólnego. Powinna też regulować, m.in.:

 • rozliczenie nakładów i wydatków z majątku wspólnego na majątki osobiste,
 • kwestie związane ze spłatą osobistych długów każdego z małżonków z majątku wspólnego, pobranych pożytków lub innych przychodów.

Rozliczenia te powinny również dotyczyć okresu od orzeczenia rozwodu do daty podziału.