Alimenty – adwokat Marcin Rostocki

Alimenty – adwokat Marcin Rostocki Wrocław i Głogów

Kodeks cywilny reguluje obowiązek alimentacyjny, który obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W praktyce najczęściej jednak spotyka się sprawy o alimenty rodziców wobec dzieci. Kancelaria prawna z Wrocławia zapewnia porady prawne w tym zakresie oraz pomoc na drodze sądowej – od złożenia pozwu aż po ewentualne odwołanie się od decyzji sądu.

Czynności pozasądowe

Aby nie kierować od razu sprawy do sądu można zawrzeć np. z ojcem dziecka umowę o alimenty w formie aktu notarialnego. W tym dokumencie ojciec dobrowolnie poddaje się egzekucji, a strony samodzielnie ustalają wysokość alimentów, termin i formę ich płacenia. W tym przypadku może przydać się wiedza i doświadczenie adwokata od spraw alimentacyjnych.

Czynności sądowe

W tym zakresie mieszczą się sprawy toczące się na wokandzie sądowej, a dotyczące:

  • uzyskania alimentów,
  • zmiany wielkości alimentów lub ich zawieszenia,
  • uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego.

To sąd w wyroku sądowym decyduje o tym, czy świadczenie to rzeczywiście się należą oraz określa jego wysokość.

Jakie dokumenty może przygotować adwokat

Zajmująca się prawem rodzinnym i opiekuńczym kancelaria prawna pomaga przygotować:

  • pozew o alimenty,
  • wniosek o zwiększenie, zmniejszenie, zawieszenie lub uchylenie alimentów.

Pozew o alimenty – Pomoc adwokata we Wrocławiu

Osobą, która może pomóc w uzyskaniu świadczenia alimentacyjnego, jest adwokat specjalizujący się w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Pomaga w sformułowaniu stosownego pozwu o alimenty oraz może reprezentować stronę zainteresowaną w procesie sądowym. Wsparcie adwokata z wrocławskiej kancelarii prawnej przydaje się także przy staraniu się o zwiększenie, obniżenie itd. tego świadczenia pieniężnego. Oprócz tego udziela on porad w przypadku wszystkich wątpliwości, które mogą zrodzić w tym zakresie.

Przykłady najczęstszych spraw alimentacyjnych

Do kancelarii prawnej we Wrocławiu trafiają najczęściej sprawy związane z:

  • wyegzekwowaniem alimentów na dzieci lub małżonka po rozwodzie,
  • obniżenie, podwyższenie, zawieszenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Co to są alimenty?

Świadczenie, jakim są alimenty, płacone jest przez jednego członka rodziny na drugiego. Są one regularne i obligatoryjne, a polegają nie tylko na dostarczaniu środków utrzymania, ale i w miarę potrzeby także środków wychowania. Mogą mieć również postać np. produktów żywnościowych. Przysługuje na dzieci, rozwiedzionego małżonka lub krewnych.

Alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka

W sytuacji, gdy żaden z małżonków nie został uznany za winnego rozkładowi małżeństwa, a jeden z nich znajduje się w niedostatku (brak jakichkolwiek środków utrzymania lub też niewystarczające uzyskiwane dochody), to może on wystąpić o zasądzenie mu od drugiego małżonka alimentów. Przy ustalaniu wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe małżonka zobowiązanego do alimentów oraz usprawiedliwione potrzeby małżonka, który o nie wnioskuje.

W przypadku alimentów od małżonka wyłącznie winnego rozkładowi pożycia sąd porównuje sytuację małżonka po rozwodzie z warunkami, w jakich przystałoby mu żyć, gdyby małżeństwo funkcjonowało prawidłowo. Jeśli się rozwód sprawieł, że warunki te się pogorszyły, wówczas może zadecydować o obowiązku alimentacyjnym.

Alimenty na rzecz dzieci

Dzieciom, które nie potrafią się samodzielnie utrzymać, przysługują alimenty, a ten obowiązek finansowy lub pieniężno-naturalny jest po stronie rodziców. Wyjątek stanowi sytuacja, w której dochody z majątku dziecka są wystarczające, aby pokryć koszty związane z jego utrzymaniem i wychowaniem.

Obowiązek alimentacyjny ciążący na rodzicach nie wygasa nigdy w przypadku dziecka niepełnosprawnego czy chorego.

W przypadku, gdy alimenty stanowią zbyt duże obciążenie dla rodziców, a dzieci są już pełnoletnie lub nie podejmują starań o to, aby się usamodzielnić finansowo, wówczas mogą wnioskować o uchylenie tego obowiązku.

Alimenty na rzecz krewnego

Zgodnie z prawem alimenty mogą płacić krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych są jednak tylko te osoby, które znajduje się w niedostatku. Krewni bliższego rzędu są zobowiązani do płacenia alimentów przed krewnymi dalszego rzędu.