Etapy procesu

Etapy procesu

Jeśli złożyłeś już pozew o rozwód, jesteś w trakcie lub masz już za sobą sprawę rozwodową, a chcesz bardziej uporządkować swoje prywatne życie, to pozostaje Ci jeszcze możliwość wniesienia sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka zajmuje się nie tylko cywilnymi sprawami rodzinnymi, w tym rozwodowymi klientów z Wrocławia, Głogowa czy okolic, ale także unieważnieniem małżeństw w świetle prawa kanonicznego.

Proces ten rozpoczyna złożenie skargi powodowej, na którą strona pozwana odpowiada. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem obu stron, sąd dokonuje zawiązania sporu. Wówczas małżonkowie składają swoje zeznania oraz przedkładają dowody. Po zebraniu całości tego materiału obie strony mogą się zapoznać z dokumentacją procesową i ustosunkować się do niej. Jeżeli nie mają nowych dowód i uwag, Obrońca Węzła Małżeńskiego przedstawia argumenty przemawiające za stwierdzeniem ważności małżeństwa. Nad zgromadzonym materiałem obradują sędziowie, którzy wydają wyrok w sprawie. Jeśli jest pozytywny, a żadna ze stron ani Obrońca Węzła Małżeńskiego nie zgłaszają apelacji (dopuszczalne są różne środki odwoławcze), wówczas się uprawomocnia.

Informacje

Na stronie prowadzonej przez nas kancelarii prawnej znajdziesz wiele przydatnych informacji, które dotyczą spraw rodzinnych, w tym także rozwodowych. Dowiesz się, na czym np. polega rola prawnika rodzinnego na etapie czynności przedsądowych i sądowych, jak złożyć pozew rozwodowy itd.

Powody nieważności

Różna wiara, wiek, pokrewieństwo prawne, podstępne wprowadzenie w błąd i wiele innych okoliczności może wpłynąć na to, że zawarte małżeństwo okaże się nieważne. Rozwód w świetle prawa kanonicznego różni się od tego, który można uzyskać w cywilnych sprawach rozwodowych. W procesie kościelnym zaistnieć musi okoliczność, która umowę małżeńską czyni nieważną od samego początku.

Faktografia

Zanim prawnik od spraw rodzinnych zajmie się Twoją sprawą, Twoim zadaniem będzie spisanie wszystkich informacji, które mogą przydać się podczas procesu unieważnienia małżeństwa i stanowić będą podstawę do wszczęcia sprawy.

Konsultacje

Przed złożeniem skargi bardzo ważnym elementem są konsultacje. Adwokat rozwodowy będzie chciał omówić z Tobą wiele szczegółów, aby zyskać jak najwięcej ważnych informacji, które mogą przydać się w sprawie.

Zakres współpracy

Jeśli sprawa, z którą do naszej kancelarii prawnej we Wrocławiu lub Głogowie przychodzi klient, spełnia wymogi niezbędne do wszczęcia procesu, prowadzący ją adwokat rodzinny, określa wraz z nim formę i zakres współpracy. Następnie najszybciej jak się da, podejmuje działania, które pozwalają rozpocząć procedurę o unieważnienie małżeństwa.

Stały kontakt

Nasza kancelaria adwokacka ma zasadę, że zarówno w czasie procesu przygotowawczego, jak i już na etapie postępowania przed sądem kościelnym pozostaje w stałym kontakcie z klientem, którego reprezentuje. Kontakt może być telefoniczny, mailowy lub osobisty.

Proces

Każdy proces z udziałem adwokata, którego specjalizacją są sprawy rozwodowe, toczy się zgodnie z ogólnie przyjętymi regułami. Są one opisane w prawie kanonicznym oraz innych źródłach prawa procesowego. Może się nieznacznie różnić w przypadku różnych diecezji. Jednak w trybie zwyczajnym dzieli się na kilkanaście tradycyjnych etapów.

Wprowadzenie sprawy

Zgodnie z prawem kanonicznym żaden sąd nie ma mocy zakończyć zawartego przed Bogiem małżeństwa. Jedyne, co pozostaje, to dowiedzenie, że zostało ono zawarte nieważnie lub zostało zawarte i niedopełnione. Obie te przesłanki pozwalają na otwarcie drogi do stwierdzenia nieważności małżeństwa sakramentalnego bądź też udzielenia dyspensy od ślubu zawartego, a niedopełnionego.

Złożenie skargi powodowej

Pierwszym krokiem jest sporządzenie skargi powodowej, którą pomóc przygotować może adwokat rozwodowy. To dokument, w którym zaskarża się ważność swojego małżeństwa i zwraca się z prośbą do sądu kościelnego o przeprowadzenie postępowania w tej kwestii. Skarga zawiera informacje oraz środki dowodowe, a sąd może ją przyjąć lub odrzucić. Jeśli wybierze drugą opcję, wówczas przysługuje rekurs, czyli odwołanie.

Odpowiedź na skargę

W przypadku, gdy strona pozwana decyduje się na czynny udział w procesie, ma prawo zaprezentować na piśmie swoją wersję historii związku. Może także wnieść skargę wzajemną. Polega ona na wskazaniu powodów nieważności małżeństwa po stronie przeciwnej.

Zawiązanie sporu

Kolejnym krokiem jest zapoznanie się przez sąd z opinią obu stron. Dokonuje wówczas zawiązania sporu, czyli wskazuje, co będzie w procesie udowadniane, czyli jaka przeszkoda i po czyjej stronie. Jednocześnie informuje obie strony o innych aspektach procesu. Do nich należy np. skład osobowy trybunału.

Kontynuacja procesu

Podczas procesu może być rozpoznawanych nawet kilka podstaw prawnych. Jednak do stwierdzenia nieważności małżeństwa wystarczy tylko jedna z nich. Po wydaniu specjalnego dekretu o ustalenie przedmiotu sporu rozpoczyna się najważniejszy etap, podczas którego obie strony przedstawiają swoje zeznania i dowody. Wówczas szczególnie przyda się pomoc prawnika rozwodowego.

Dowodzenie

W tym miejscu strony procesu oraz ich świadkowie składają swoje zeznania. Warto wcześniej skonsultować się z adwokatem, który opowie, jak może wyglądać ten etap, czego można się na nim spodziewać oraz jakie małżonkowie mają prawa i obowiązki podczas składania zeznań. Oboje przesłuchiwani są bez udziału drugiej strony. Oprócz tego strony przedkładają dowody w postaci dokumentów czy ekspertyz. Sąd może zwrócić się także do akredytowanych biegłych o wydanie opinii w danej sprawie.

Publikacja akt

Strony mają prawo zapoznać się z pełną dokumentacją procesową. Przysługuje im także pisemne ustosunkowane się do materiału dowodowego. Jeśli uznają, że należy go uzupełnić, wówczas składają stosowny wniosek. Prawnik rozwodowy przed publikacją akt podpowiada klientowi, na co warto zwrócić uwagę, a co można pominąć.

Głos Obrońcy Węzła Małżeńskiego

Gdy żadna ze stron nie zgłasza nowych dowodów, swoją opinię wyraża Obrońca Węzła Małżeńskiego. To osoba, która z urzędu broni ważności małżeństwa i wskazuje argumenty przemawiające za stwierdzeniem tego faktu. Każdemu z małżonków przysługuje pisemne odniesienie się do jego uwag.

Zakończenie sprawy

Mając tak obszerny materiał, zeznania obu stron oraz ich świadków, a także opinię wyrażoną przez Obrońcę Węzła Małżeńskiego, sąd musi podjąć trudną decyzję.

Dyskusja sprawy

Obrady sędziów, których jest najczęściej trzech, dążą do tego, aby w drodze głosowania uznać, czy w sprawie przedstawiono dowody, które wystarczą do tego, by orzec nieważność małżeństwa.

Ogłoszenie wyroku

Sąd na podstawie przeanalizowanego materiału wydaje wyrok potwierdzający lub nie, że udowodniono istnienie przeszkody, o której była mowa w zawiązaniu sporu. Gdy jest on pozytywny, a żadna ze stron ani Obrońca Węzła Małżeńskiego nie zgłaszają apelacji, to staje się prawomocny. Jeżeli jednak strona nie zgadza się z wydanym wyrokiem, może wówczas skorzystać z różnych środków odwoławczych.

Ewentualne środki odwoławcze

Do nich należy – w przypadku orzeczenia o ważności małżeństwa – złożenie apelacji do II instancji. Oprócz tego istnieje możliwość wniesienia skargi o nieważność wyroku, przywrócenie do stanu poprzedniego lub wprowadzenie nowej sprawy.

Do ponownego pełnego uczestnictwa w sakramentach i życiu Kościoła potrzebne jest uzyskania drugiego wyroku za nieważnością małżeństwa lub dekretu potwierdzającego pierwszy wyrok.