Prawo cywilne i gospodarcze

Prawo gospodarcze i cywilne - porady

Prowadzona przez nas kancelaria prawna specjalizuje się m.in. w obszarze prawa gospodarczego i cywilnego. Świadczy szeroko rozumianą pomoc w tym zakresie dla klientów z Wrocławia i Głogowa oraz okolic. Obejmuje ona m.in. porady oraz reprezentację klienta w sprawach toczących się na wokandzie. Oferta dedykowana jest małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom z kapitałem polskim i zagranicznym. W szczególności dotyczy bieżącej obsługi prawnej tych podmiotów, czyli współpracy, która jest dostosowana do wymiaru czasowego i potrzeb klienta, ustalonych i zawartych w umowie.

Czynności pozasądowe

Do czynności pozasądowych wykonywanych przez adwokata zajmującego się prawem gospodarczym należą:

  • obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • windykacja wierzytelności – negocjacje, mediacje,
  • pomoc w zakresie zakładania indywidualnej działalności gospodarczej, spółek prawa cywilnego, spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń,
  • negocjacje handlowe
  • reprezentowanie interesów strony w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym,
  • udzielanie porad prawnych,
  • reprezentacja przed urzędami i organami administracji publicznej,
  • uzyskiwanie wymaganych zezwoleń, koncesji i licencji.

Czynności sądowe

W ramach czynności sądowych kancelaria prawna oferuje m.in.

 • windykację należności – pozew o zapłatę, zabezpieczenie roszczenia,
 • reprezentowanie interesów klienta w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach właściwych, czyli przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym.

Jakie dokumenty może przygotować adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym

W sprawach związanych z prawem gospodarczym lub prawem cywilnym adwokat przygotowuje m.in.:

 • umowy handlowe i cywilne,
 • statuty spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji,
 • regulaminy i inne dokumenty, które regulują działalność podmiotów gospodarczych,
 • projekty dokumentów, takich jak uchwały, umowy o współpracy itd.
 • listy adwokackie, przedsądowe wezwania do zapłaty, zaproszenia do rokowań lub negocjacji i inne pisma pozaprocesowe,
 • pozwy, wnioski o wszczęcie postępowania w postępowaniu nieprocesowym,
 • pisma przygotowawcze,
 • odpowiedzi na pozew lub wniosek,
 • apelacje, zażalenia, skargi.

Pomoc adwokata – porady z prawa gospodarczego

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Wrocławia czy Głogowa, jak i klienci prywatni z tego terenu mogą liczyć na pomoc adwokata w następującym zakresie:

 • Sporządzanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych i handlowych.
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych przed sądami wszystkich instancji (sporządzenie pozwów, reprezentowanie podczas rozpraw sądowych), w szczególności w zakresie spraw dotyczących:
  • ochrony dóbr osobistych,
  • ochrony własności,
  • zniesienia współwłasności,
  • zasiedzenie,
  • służebności przesyłu (o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie),
  • spadki (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek),
  • odszkodowania,
  • sporów z dłużnikami.
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniu egzekucyjnym (sporządzenie wniosku o wszczęcie, wstrzymanie, zawieszenie, wznowienie egzekucji, skarga na czynności komornika, reprezentowanie strony w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika).
 • Przygotowywanie informacji i opinii prawnych.

Przykłady najczęstszych spraw z prawa gospodarczego

Wśród najczęściej prowadzonych przez kancelarię prawną spraw z zakresu prawa gospodarczego we Wrocławiu lub Głogowie wymienić można m.in.:

 • postępowanie rejestrowe – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • postępowania sądowe z zakresu prawa gospodarczego – w tym m.in. sprawy o zaskarżanie uchwał wspólników, rozwiązanie spółki, naprawienie szkody, wypłatę zysku lub odsetek od udziału kapitałowego,
 • obsługę prawną biznesu – stałą lub doraźną, świadczoną dla podmiotów różnej wielkości i z różnych branż,
 • obsługę prawną sporów sądowych,
 • porady prawne – obejmujące szeroko rozumianą działalność gospodarczą.