Prawo pracy

Prawo pracy

  • Sporządzanie oraz zmiana umów o pracę.
  • Sporządzanie oraz zmiana umów wykonywanych w formie o telepracę.
  • Sporządzanie dokumentacji związanej z zakończeniem stosunku pracy (oświadczenia o rozwiązaniu umów o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, itp.).
  • Tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  • Sporządzanie umów o zakazie konkurencji oraz o zachowaniu poufności.
  • Sporządzanie dokumentacji związanej z odpowiedzialnością materialną pracownika (umowy o współodpowiedzialność za mienie powierzone, itp.).
  • Reprezentacja w postępowaniach sądowych w sporach pracowniczych.
  • Pomoc prawna w zakresie zagadnień związanych z pracą cudzoziemców w Polsce.
  • Sporządzanie i reprezentowanie pracowników w sporach z pracodawcami (odwołania od wypowiedzeń umów o pracę oraz wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy, pozwy o uchylenie kar porządkowych, itp.).
  • Reprezentacja w sprawach o wydanie i sprostowania świadectwa pracy.