Dla wspólnot mieszkaniowych

Obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
Wrocław, Głogów i okolice

Zarówno wspólnota mieszkaniowa, jak i spółdzielnia mieszkaniowa to instytucje, których działalność opiera się na określonych przepisach prawnych. Znajomość ich zakresu w teorii i praktyce przez naszą kancelarię prawną pozwala zaoferować swoje merytoryczne wsparcie tego typu organizacjom działającym we Wrocławiu oraz Głogowie. Prawo obowiązujące spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe jest bardzo szeroką materią, a nieprzestrzeganie go może wiązać się z niepotrzebnymi konsekwencjami. Dlatego ich obsługa prawna przez wyspecjalizowanego adwokata pozwoli czuwać nad właściwym prowadzeniem obu instytucji oraz trafniej ocenić skutki prawne często wielowątkowych i skomplikowanych stanów faktycznych. Wsparcie ze strony kancelarii może sprawić, że zarządzanie nimi będzie więc efektywniejsze.

Kancelaria Adwokacka Marcina Rostockiego oferuje kompleksową obsługę wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych. W ramach prowadzonej działalności specjalizujemy się w:

 • bieżącej obsłudze wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych,
 • udzielanie porad prawnych,
 • prowadzeniu postępowań cywilnych oraz administracyjnych,
 • sporządzaniu i analizowaniu umów gospodarczych,
 • przygotowywaniu projektów uchwał,
 • udział w zebraniach i walnych zgromadzeniach,
 • prowadzeniu postępowań windykacyjnych.

Dokumenty

Realizowana przez kancelarię prawną profesjonalna obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych na terenie Wrocławia oraz Głogowa obejmuje m.in. przygotowywanie na bieżąco takich dokumentów, jak:

 • umowy najmu,
 • umowy na roboty budowlane itp.,
 • projekty uchwał, statutów oraz ich innych dokumentów,
 • opinie prawne,
 • przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty,
 • wniosek o wszczęcie egzekucji,
 • plany zarządzania nieruchomością,
 • pisma procesowe.

Pomoc adwokata w zakresie obsługi wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w Głogowie i Wrocławiu

W zakresie czynności, jakie może zaoferować adwokat dla poprawnego funkcjonowania wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych znajdują się, np.:

 • obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz organów spółdzielni w zakresie spraw bieżących,
 • pomoc prawna przy sporządzaniu, opiniowaniu, negocjowaniu umów oraz innych dokumentów (statutów, regulaminów itd.) związanych z działalnością tych instytucji,
 • prowadzenie spraw o eksmisję,
 • porady prawne dotyczące np. przekształcania lokatorskiego i spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność, w sprawach związanych ze stosunkiem najmu,
 • reprezentacja w procesach sądowych i przed organami administracji publicznej,
 • dochodzenie i windykacja wierzytelności.

Przykłady najczęstszych spraw

Klienci reprezentujący wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie mieszkaniowe we Wrocławiu czy w Głogowie najczęściej angażują adwokata w takie sprawy, jak:

 • pomoc prawna przy kupnie i sprzedaży nieruchomości – czyli reprezentowanie w negocjacjach oraz przygotowywanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości,
 • podatki i opłaty od nieruchomości wspólnych – projekty stosownych dokumentów,
 • obsługa prawna inwestycji remontowych prowadzonych przez spółdzielnie i wspólnoty,
 • wystąpienie ze spółdzielni, utrata członkostwa,
 • wykup spółdzielczych lokatorskich praw do lokali,
 • wyodrębnianie lokali,
 • sporządzanie statutów, regulaminów, projektów uchwał organów spółdzielni oraz innych dokumentów występujących w bieżącej działalności spółdzielni,
 • łączenie i podział spółdzielni,
 • likwidacja i upadłość spółdzielni,
 • sprawy o eksmisję, o zapłatę,
 • reprezentacja zarządów tych instytucji przed organami administracyjnymi oraz w procesach toczących się przed sądami.